Hizmet Sözleşmesi ;

cuneytozcelik.com.tr kullanan ve alışveriş yapan tüm müşterilerimiz, aşağıdaki ana madde ve alt maddelerden oluşan şartları kabul etmiş sayılmaktadır.

 

Sitemizde satışta olan ürünler ve ona bağlı tüm sayfalar cuneytozcelik.com.tr malıdır ve onun tarafından işletilir.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan ederler.
 

1. SORUMLULUKLAR
 

a.cuneytozcelik.com.tr fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
b.cuneytozcelik.com.tr  sözleşme konusu ürünlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c.Müşteri, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
d. Eğitimler web sitesinde ve mail ile belirtilen şartlarda ve içerikte sunulur.
e.Dijital Pazarlama Planı müşteri tarafından iletilen bilgiler çerçevesinde hazırlanır.
f.Eğitime katılamayanlar Canlı eğitime bir sonraki hafta katılım sağlayabilir , bir sonraki hafta Canlı eğitime katılım sağlamayanlar için video eğitimler ile eğitim hizmeti sağlanır. Canlı eğitim sınırsız süreli değildir.

 

2.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ve ürünler tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan ve eğitimlerde sunulan içerikler ve eğitim videoları ile  tüm ürünler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. BİLGİ GİZLİLİĞİ
 

3.1. cuneytozcelik.com.tr  site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 

4. KAYIT VE GÜVENLİK
 

Müşteri, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin eğitime katılımı geçersiz sayılabilecektir.

5. MÜCBİR SEBEP
 

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
 

6. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK
 

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 

7. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER
 

cuneytozcelik.com.tr dilediği zaman sitede sunulan ürünleri ve hizmetleri  işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 

8. TEBLİGAT
 

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının başvuru formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, talepte bulunurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 

9.DELİL SÖZLEŞMESİ
 

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 

CAYMA HAKKI
 

Müşteri, sözleşme konusu ürün ve hizmetlerin teslimi sonrasında cayma, değiştirme hakkına sahip değildir. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz satın alındığında, hizmetin mail ile müşteriye gönderildikten sonra yada online ve/veya birebir eğitimler gerçekleştiriliği durumlarda  iade, iptal, cayma hakkı bulunmamaktadır.  Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder. Komisyon bedelleri düşülür, fatura iade edilmez ise vergi ve yükümlülük giderleri iade edilmez.
 

10.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul(Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.